Javna tribuna
Knjige Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE

Didaktična izhodišča za problemski pouk likovne vzgoje v devetletni osnovni šoli

Avtor(ji): Tonka Tacol

Didaktični priročnik je namenjen vsem učiteljicam in učiteljem, vzgojiteljicam in vzgojiteljem, likovnim pedagoginjam in pedagogom ter tudi vsem drugim, ki so kakorkoli povezani z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega procesa v zgodnejšem in poznejšem obdobju šolanja. Priročnik pojasnjuje učitelju posebnosti novega učnega načrta za devetletno osnovno šolo, vpeljuje ga v izdelavo tako letne kot učne priprave in mu pojasnjuje prednosti problemskega pouka likovne vzgoje, ki temelji na uravnovesenju razvoja zmožnosti izražanja z besedami z zmožnostjo izražanja z likovnimi simboli. Namen priročnika je tudi odvrniti učitelja od uporabe neustreznih, didaktično togih metod in oblik dela.

Format: 17 × 22 cm, 144 strani, večbarvni barvni tisk, trda vezava

DARILO OB NAKUPU: knjiga RAZMISLEKI O SLIKARSTVU.

 

CENA: 25,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovPriročnik konkretizira didaktične in vsebinske zamisli iz novega učnega načrta za devetletno osnovno šolo in učitelju omogoča lažje doumevanje smisla predmeta in temeljnih izhodišč za poučevanje likovne vzgoje. Usmerja ga v razumevanje učnega načrta ter k razmišljanju, kako naj oblikuje likovne naloge ter načrtuje cilje, metode in oblike dela, da se bodo lahko učenci likovno (estetsko), ustvarjalno in intelektualno, pa tudi vzgojno razvijali.

Organizacija učinkovitega učnega procesa je odvisna od učiteljeve strokovne in pedagoško-psihološke izobrazbe in ustvarjalnosti. Učitelj mora pripraviti čimbolj gibljiv, pristen in predvidljiv učni proces, v katerem se bo vsak učenec lahko vsestransko likovno razvil. Temeljno vodilo pri tem je učni načrt s splošnimi cilji likovne vzgoje, ki učitelja usmerjajo v likovno učno delo. Novi učni načrt vodi učitelja k izvajanju takšnega učnega procesa, v katerem se učenci celostno likovno razvijajo. To pomeni, da učenci niso več samo objekti, v katere se likovne spretnosti le ?vnašajo?, temveč subjekti, ki se ob likovnem izražanju emocionalno in socialno razvijajo, usvajajo znanje o elementarnih likovnih pojmih in si razvijajo ročne spretnosti. Z ustvarjalnim načrtovanjem in izvajanjem likovnih nalog iz učnega načrta lahko učitelj posredno prispeva k temu, da učenci sodelujejo v kulturnem življenju svojega okolja in da si pridobijo zmožnost za razumevanje sodobnih vizualnih komunikacij.

Dobro poznavanje vsebine v priročniku odvrača učitelja od tradicionalizma, torej od zagovarjanja teze, da je učenčeva izvedba likovne naloge samo realizacija likovnega motiva in likovne tehnike ob pasivnem perceptivnem sprejemanju informacij o možnostih uporabe likovnih materialov in pripomočkov. Pouk likovne vzgoje naj bi na vseh starostnih stopnjah učencev temeljil na čimbolj samostojnem likovnem izražanju in raziskovanju, zato je temeljna učiteljeva naloga, da v učni proces vnese čimveč dinamičnosti, svobode in življenjskosti. Usvajanje likovnih pojmov mora biti že v začetnem obdobju šolanja tesno povezano s praktičnim delom, saj tako tudi najmlajšim učencem omogoča razvoj na spoznavnem, čustvenem, socialnem in psihomotoričnem področju. Najuspešnejši metodični pogoj za doživljanje in aktiviranje emocionalnih, psihomotoričnih in spoznavnih funkcij ob samostojni likovni dejavnosti učencev je problemska zasnova pouka oziroma problemska zasnova likovne naloge in njena realizacija.

Ker priročnik sledi zasnovanemu učnemu načrtu, bo v pomoč učiteljem pri uvajanju novosti, pri iskanju novih ustvarjalnih oblik in metod učenja ter pri izvajanju učnega procesa likovne vzgoje po sodobnih likovnih načelih. Tako bodo lahko učence celostno likovno razvijali in jim omogočili udejanjanje likovne uspešnosti in ustvarjalnosti pri pouku.

POGLAVJA: Uvod, Učni načrt za likovno vzgojo, Problemski pouk likovne vzgoje, organizacija problemsko zasnovanega učnega procesa, Letna priprava za učni proces likovne vzgoje, Učiteljeva priprava na problemski pouk, Cilji problemskega pouka likovne vzgoje, Medpredmetni (interdisciplinarni) pouk, Vrednotenje in ocenjevanje učenčevih dosežkov pri problemskem pouku, Temeljna didaktična načela problemskega pouka likovne vzgoje, Učne metode v učnem procesu problemskega pouka likovne vzgoje, Igralna dejavnost, Učne oblike v vzgojno-izobraževalnem procesu likovne vzgoje, Slikovna priloga, Literatura.